Innovasjon og metodeutvikling mot et renere hav

Marint søppel blir ført med havstrømmene, og skylles i land på øyene i skjærgården.

Denne forurensingen har pågått over flere tiår, og marint søppel som blir liggende i naturen, fører til store miljøutfordringer i økosystemene og en trussel for biologisk mangfold.

Vi har siden oppstarten av feltstasjonen i 2011, arbeidet målrettet med aktuelle miljøprosjekter. I 2017 startet vi opp med prosjektet Marint søppel. Dette arbeidet er viktig for oss, og med oppryddingsarbeidet, dokumentasjon og formidling, gjør vi en stor forskjell.

I prosjektet marint søppel inngår oppryddingsarbeidet av marint søppel. Vårt mål er å bekjempe marin forsøpling. Dette gjør vi ved å rydde marint søppel langs kysten i Trøndelag.

Froan Naturreservat og Landskapsvernområde er en del av øyrekka i Frøya kommune. For å bevare naturen og det rike artsmangfoldet, må marint søppel fjernes på en effektiv måte.

I tillegg til plastavfall finner kystrenovatørene annet avfall som glass, metall, olje, medisiner og kjemikalier.

handelensmiljofond_logo

Handelens Miljøfond
Handelens Miljøfond er en stor og viktig bidragsyter i vårt arbeid, og de støtter mange prosjekter relatert til marin plastforurensing i hele landet. De står bak Norges første nasjonale ryddeprogram: Rydd Norge. Dette programmet har som mål å rydde 40 % av vår ytre kyst og prioriterte vassdrag innen utgangen av 2023. Vi er stolte av å være en av de som bidrar mot dette målet.

Våre kystrenovatører møter en rekke utfordringer i sitt arbeid, og ikke alle problemene har åpenbare løsninger.

En av de større utfordringene vi møter er store mengder fragmentert plastavfall og mikroplast, og i dag finnes det ingen løsning for å fjerne dette fra naturen.

Det er viktig for oss å dele våre erfaringer, slik at flere kan bidra med å utbedre løsninger.

Vi jobber med løsninger som skal effektivisere ryddingen, for å få mer marint søppel ut av naturen per investert krone.

Vi erfarer at lyng, busker og jord dekker over plastavfall og gjør den vanskelig å oppdage, og vi har funnet store plastgjenstander så dypt som 150 cm ned i myrer og gressflater ved uttak av jordprøver. Når vi ikke lenger kan se avfallet, mister vi oversikten over problemet.

I tillegg til rydding av marint plastavfall, dokumenterer Mausund Feltstasjon miljøgifter i naturen, på steder hvor det over flere tiår har samlet seg opp store mengder marint plastavfall.

Resultatene fra undersøkelsene viser forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter.

Langtidseffektene av at plasten blir liggende i naturen, er en trussel mot det biologiske mangfoldet.

Kontakt oss